? Nhiệm vụ

tỷ lệ trực tuyến hôm nay Las Vegas Sands vào dự án bảo vệ khách hàng bảo vệ khách hàng

Là một phần của cam kết của Las Vegas Sands, trong việc đảm bảo chơi game có trách nhiệm, ngăn chặn nạn buôn người và chống rửa tiền, nó đã ra mắt dự án bảo vệ.

Sáng kiến ??này hợp nhất các nỗ lực của công ty trong ba lĩnh vực này và cung cấp đào tạo nâng cao cho nhân viên Sands, vượt quá cả yêu cầu của chính phủ và các quy tắc công nghiệp.[1]

Quan trọng không kém, Sands đang giải quyết các vấn đề này ở cấp độ toàn cầu và toàn công ty, tìm cách đảm bảo chơi có trách nhiệm và chống rửa tiền và buôn bán người, thường là các vấn đề xuyên quốc gia, ở tất cả các quốc gia nơi công ty hoạt động. Nỗ lực đầy tham vọng này sẽ liên quan đến việc đào tạo hơn 46.000 nhân viên Sands trên toàn thế giới để đảm bảo thực hiện và tuân thủ luật pháp quốc gia và các chính sách của công ty nghiêm ngặt.


[1] https://cik1.com/content/dam/corginate/sands/master/main/home/media-relations/lvs_project_protect_media_release.pdf