? sự kiện

ngày bao nhiêu việt nam đá Cuộc họp của Ủy ban Trách nhiệm

? sự kiện

Cuộc họp của Ủy ban Trách nhiệm

Ảo
Các sự kiện chỉ dành cho thành viên
Các sự kiện chỉ dành cho thành viên.
Ngày 16 tháng 2 năm 2022

Ủy ban Trách nhiệm cung cấp một diễn đàn cho các nhà lãnh đạo ngành để thảo luận và phát triển các thực tiễn và chiến lược của ngành xung quanh trò chơi có trách nhiệm, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự đa dạng và bao gồm, và các chủ đề liên quan. Nhóm nâng cao các vấn đề này là ưu tiên chính cho ngành công nghiệp; củng cố AGA và các thành viên của nó là người ủng hộ hàng đầu; và định hình các chính sách thuận lợi hơn cho sự đổi mới và bảo vệ người tiêu dùng.