Nghiên cứu

Trạng thái chơi

Khám phá tác động quốc gia và tiểu bang của tỷ số trực tuyến hôm nay game casino, cũng như các yêu cầu quy định và luật định quan trọng trong mỗi tiểu bang.

 • Số sòng bạc 981

 • Tác động kinh tế 261,36 tỷ USD

 • Việc làm được hỗ trợ 1.8 triệu

 • Thuế tác động và chia sẻ doanh thu Tribal 40.79 tỷ USD

 • Tổng doanh thu Gaming $57.8 tỷ USD

Tất cả dữ liệu vị trí là tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 • Số sòng bạc 466

 • Tác động kinh tế 122,51 tỷ USD

 • Việc làm được hỗ trợ 737,450

 • Tác động thuế 25,53 tỷ USD

 • Tổng doanh thu Gaming $30.0 tỷ USD (2020)

Tất cả dữ liệu vị trí là tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021

 • Số sòng bạc 515

 • Tác động kinh tế 105,42 tỷ USD

 • Việc làm được hỗ trợ 676,428

 • Thuế tác động và chia sẻ doanh thu Tribal $15,26 tỷ

 • Doanh thu Gross Gaming $27.8 tỷ (2020)

Tất cả dữ liệu vị trí là tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021