? sự kiện

fo4 sự kiện Cuộc họp nhóm làm việc an ninh và giám sát

? sự kiện

Cuộc họp nhóm làm việc an ninh và giám sát


Tập hợp các giám đốc điều hành trò chơi có chuyên môn về các hoạt động bảo mật thông tin và thể chất để thảo luận về các thực tiễn tốt nhất trong ngành và xây dựng mối quan hệ với các tổ chức quốc phòng, thực thi pháp luật và an toàn.