? Nghiên cứu

cược thể thao Bản đồ tương tác của Hoa Kỳ: Cá cược thể thao

Chi tiết cấp nhà nước về các loại cược được phép, các quy định chính, bán lẻ pháp lý và sách thể thao trực tuyến/di động, v.v.

 • Hoạt pudge dota 2 động cá cược thể thao

  Phong cảnh pháp lý kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2022

  • Trực tiếp, Pháp lý* (30 Bang + DC)

  • Hợp pháp, chưa hoạt động ** (6 tiểu bang)

  • Luật pháp hoạt động/Sáng kiến ??bỏ phiếu *** (1 tiểu bang)

 • pudge dota 2
  • Không có luật pháp (3 tiểu bang)
  • Pháp luật chết (10 tiểu bang)
 • *Trực tiếp, Pháp lý: Cá cược thể thao được cung cấp hợp pháp thông qua các môn thể thao bán lẻ và/hoặc trực tuyến.
  ** Pháp lý, chưa hoạt động: Các quốc gia đã hợp pháp hóa cá cược thể thao, nhưng chưa được đưa ra.
  *** Sáng kiến ??pháp luật/lá phiếu hoạt động: Các dự luật để hợp pháp hóa cá cược thể thao đã được đưa ra pudge dota 2 trước/giới thiệu hoặc một cuộc trưng cầu dân ý cử tri được lên kế hoạch.

 • Hoạt động cá cược thể thao

  Phong cảnh pháp lý kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2022

  • Trực tiếp, Pháp lý* (30 Bang + DC)

  • Hợp pháp, chưa hoạt động ** (6 tiểu bang)

  • Luật pháp hoạt động/Sáng kiến ??bỏ phiếu *** (1 tiểu bang)

  • Không có luật pháp (3 tiểu bang)
  • Pháp luật chết (10 tiểu bang)
 • *Trực tiếp, Pháp lý: Cá cược thể thao được cung cấp hợp pháp thông qua các môn thể thao bán lẻ và/hoặc trực tuyến.
  ** Pháp lý, chưa hoạt động: Các quốc gia đã hợp pháp hóa cá cược thể thao, nhưng chưa được đưa ra.
  *** Sáng kiến ??pháp luật/lá phiếu hoạt động: Các dự luật để hợp pháp hóa cá cược thể thao đã được đưa ra trước/giới thiệu hoặc một cuộc trưng cầu dân ý cử tri được lên kế hoạch.