? sự kiện

fifarenderz Cuộc họp nhóm làm việc chính sách trò chơi thế hệ tiếp theo

? sự kiện

Cuộc họp nhóm làm việc chính sách trò chơi thế hệ tiếp theo


Triệu tập các nhà lãnh đạo ngành, đặc biệt là các chuyên gia tuân thủ và tuân thủ, để xác định các chính sách chơi game ức chế sự đổi mới của ngành, tăng trưởng và tái đầu tư và hợp tác với các cơ quan quản lý và các quan chức được bầu để thực hiện cải cách có ý nghĩa thay mặt cho các công ty thành viên.