? sự kiện

ea sports fifa Cuộc họp nhóm làm việc chính sách trò chơi thế hệ tiếp theo

? sự kiện

Cuộc họp nhóm làm việc chính sách trò chơi thế hệ tiếp theo


Nhóm này triệu tập các nhà lãnh đạo ngành, đặc biệt là các chuyên gia tuân thủ và tuân thủ, để xác định các chính sách chơi game ức chế sự đổi mới, tăng trưởng và tái đầu tư của ngành. Họ cũng hợp tác với các cơ quan quản lý và bầu các quan chức để thực hiện các cải cách có ý nghĩa thay mặt cho các công ty thành viên.