? Nghiên cứu

bxh vl world cup 2022 Trạng thái chơi

Khám phá tác động của quốc gia và nhà nước của ngành công nghiệp trò chơi sòng bạc, cũng như các yêu cầu quy định và luật định chính ở mỗi tiểu bang.

 • Số lượng sòng bạc 981

 • Ảnh hưởng kinh tế $ 261,36 tỷ

 • Công việc được hỗ trợ 1.8 triệu

 • Tác động thuế & chia sẻ doanh thu bộ lạc $ 40,79 tỷ

 • Tổng doanh thu chơi game $ 57,8 tỷ

Tất cả dữ liệu vị trí là vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 • Số lượng sòng bạc 466

 • Ảnh hưởng kinh tế $ 122,51 tỷ

 • Công việc được hỗ trợ 737.450

 • Tác động thuế $ 25,53 tỷ

 • Tổng doanh thu chơi game $ 30,0 tỷ (2020)

Tất cả dữ liệu vị trí là vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

 • Số lượng sòng bạc 515

 • Ảnh hưởng kinh tế $ 105,42 tỷ

 • Công việc được hỗ trợ 676.428

 • Tác động thuế & chia sẻ doanh thu bộ lạc $ 15,26 tỷ

 • Tổng doanh thu chơi game $ 27,8 tỷ (2020)

Tất cả dữ liệu vị trí là vào ngày 31 tháng 12 năm 2021