? sự kiện

đá world cup 2022 Cuộc họp Trách nhiệm xã hội (CSR) của công ty

? sự kiện

Cuộc họp Trách nhiệm xã hội (CSR) của công ty

Las Vegas, NV
Các sự kiện chỉ dành cho thành viên
Các sự kiện chỉ dành cho thành viên.
Ngày 27 tháng 2 năm 2019

Ủy ban CSR là một diễn đàn cho các thành viên AGA để thảo luận và phát triển các chính sách và chiến lược của ngành về các vấn đề CSR trong ngành công nghiệp game. Các lĩnh vực vấn đề chính bao gồm sự đa dạng và bao gồm, từ thiện của công ty và đầu tư cộng đồng, bền vững môi trường và chơi game có trách nhiệm. Ủy ban CSR mang đến các thành viên AGA và các nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu và các chuyên gia chủ đề với nhau để thảo luận và phát triển các thực tiễn tốt nhất trong ngành cho ngành công nghiệp nói chung.